joi, 14 iunie 2012

AVOCAT IN RE-TRAGERE: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

AVOCAT IN RE-TRAGERE: CONTRACT DE PRESTARI SERVICII:                                                                                                                                             ...

joi, 24 mai 2012

MODEL CERERE MAJORARE PENSIE DE INTRETINERE

 DOMNULE PREŞEDINTE


                Subsemnata ..................................domiciliat(ă) în Bucuresti, Str................  nr. sector 3, în numele şi ca reprezentant(ă) legal(ă) a minorei...................., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul ..................................(fostul meu sot), domiciliat în Bucuresti,sector 3,str............................ nr..........., pentru ca, pe baza hotărârii ce veţi pronunţa, să dispuneţi

     
MAJORAREA PENSIEI DE ÎNTREŢINERE

la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr.10...... din..................2005  pronunţată de Judecătoria Sector 3 Bucuresti.

                                 
Motivele acţiunii:


În fapt, prin hotărârea mai sus menţionată pârâtul  a fost obligat să plătească lunar suma de 175 lei pensie de întreţinere pentru minora ......................................născuta la data de            05.11.1995. La stabilirea acestei pensii s-au avut în vedere nevoile de crestere si educare ale copilului corelate cu  posibilităţile materiale reale ale pârâtului.
Din anul 2007 si pana in prezent ,paratul a manifestat un interes sporadic fata de copilul..........

marți, 22 mai 2012

ONORARII

Onorariile minime practicate :

•  40 -  Lei/ora – pentru consultanta juridica.

• intre 200 - 700 Lei - pentru redactari acte,actiuni in instanta ,contracte,legalizari , notificari,somatii - (fara reprezentare juridica).

*Oferim servicii si in afara orelor de program,precum si prin deplasari la sediul sau domiciliul  clientilor ,la solicitarea expresa a acestora

• intre 500 – 3000 Lei pentru activitati juridice complexe (redactat acte de procedura, actiuni , plangeri, contestatii in justitie, asistenta la negocieri, constituiri societati comerciale, asociatii, fundatii, asistenta si reprezentare in instanta,instantele de apel si recurs ,notariate , organe de cercetari penale , etc)

• intre 5 -
 10 % din valoarea realizata , recuperata sau reconstituita - In cazul onorariilor de succes;Onorariul de succes poate fi convenit împreuna cu onorariul orar sau fix. 

• Pentru onorariul tip abonament, acesta incepe de la 430 Lei/luna si poate ajunge la 4.300 Lei/luna raportat la activitatile juridice desfasurate
 .

Cuantumul onorariului , termenele si modalitatile de plata vor fi analizate pentru fiecare caz in parte in functie de complexitatea acestuia si de posibilitatile materiale ale clientului.Pe cale de exceptie , se pot acorda si reduceri sau/si  inlesniri la plata onorariului.

Cheltuielile efectuate in interesul cauzei,comisioanele bancare, taxele de timbru ,taxele pentru traducerea actelor ,notarizari ,legalizari,expertize s.a.m.d. sunt in sarcina clientului.
Pentru cauzele care necesita deplasari in provincie alaturat de onorariu convenit ,clientul va plati cheltuielile de transport ,cazare,precum si diurna in valoare de 200 Lei/zi

marți, 19 iulie 2011

CONTRACT DE TRAINING SI PREGATIRE SPORTIVA

Contract de training si pregatire sportiva

Incheiat intre:
I. Partile contractante
1.Clubul Sportiv ........................, cu sediul in .............., str. ............., nr. ..., inregistrat la ..................., prin Sentinta civila nr. ......, din .......... a ................, reprezentat de ................., avand functia de ..............., in calitate de unitate de pregatire sportiva, denumita in continuare Club , pe de o parte,
si
2........................................, nascut(a) la data de ............., in localitatea ..............., fiul/fiica lui ............... si al/a ................., cu domiciliul in ............., str. ............, nr. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..........., eliberat de ........................, la data de ............., cod numeric personal ...................., cu incuviintarea ..........................., in calitate de ......................., conform ..........................., autentificat de ............... sub nr. ......... din ............., care face parte integranta din prezentul contract, in calitate de sportiv cursant, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de training si pregatire sportiva, in urmatoarele conditii :
II. Obiectul contractului
Obiectul contractului il constituie pregatirea si trainingul sportiv al cursantului de catre Clubul (unitatea de pregatire sportiva) pentru obtinerea de performanta sportiva in domeniul..............
III. Durata contractului
Contractul se incheie pe o durata de ................., adica incepand de la data de ................ si pana la data de ................
IV. Pretul contractului
Pretul contractului este de .................... lei, reprezentand contravaloarea taxelor si cheltuielilor pentru pregatirea si trainingul sportiv al cursantului .............................................
Plata taxelor se va face esalonat, astfel: ...........................................................
V. Drepturi si obligatii
pct.1.Clubul(unitatea de pregatire sportiva) se obliga:
a) sa asigure personalul de specialitate necesar (antrenori, medici, masori si alt personal calificat, de specialitate) unei bune invatari si pregatiri a cursantului pentru practicarea sportului .......................................;
b) sa puna la dispozitia cursantului echipamentul adecvat de antrenament si competitie, precum si alte materiale necesare instruirii si pregatirii sportive;
c) sa asigure terenuri sau/si sali de pregatire/antrenament, precum si vestiare, sali de recuperare si alte anexe necesare;
d) sa organizeze cantonamente, tabere si alte forme de pregatire intensiva, in vederea ameliorarii continue a pregatirii cursantului;
e) sa utilizeze, daca este cazul, cursantul in competitii, potrivit pregatirii, aptitudinilor si formei sale sportive;
f) sa asigure, in tot cursul procesului de pregatire si antrenament si al competitiilor, precum si in afara lor, asistenta medicala gratuita prin medici si personal auxiliar, ca si prin unitati sanitare de specialitate;
g) sa sprijine cursantul in activitatea de pregatire sportiva, prin supravegherea modului cum urmeaza cursurile si se pregateste, prin acordarea gratuita de manuale si rechizite scolare si alte facilitati;
h) sa-i asigure cursantului toate drepturile ce i se cuvin in calitate de jucator amator, in conformitate cu normele interne si internationale in vigoare, adica sa suporte din bugetul sau:
- cheltuielile de transport, subzistenta si cazare, in legatura cu partidele disputate de echipa sa;
- cheltuielile cu echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si, daca este cazul, de reprezentare;
- primele de asigurare de accidente si viata.
.............................................................................................................................................
pct.2. Sportivul-cursant se obliga:
a) sa respecte programul de pregatire si antrenament stabilit de conducerea unitatii de pregatire sportiva;
b) sa participe la jocurile publice (amicale sau oficiale) ale echipei la care are drept de joc, in functie de valoarea, pregatirea si forma sa sportiva, precum si de necesitatile clubului;
c) sa respecte statutele, regulamentele, hotararilesi deciziile organelor de conducere ale activitatii fotbalistice;
d) sa indeplineasca cerintele regulamentelor de organizare si functionare si de ordine interioara ale unitatii de pregatire sportiva;
e) sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa respecte regulile "fair-play"-ului;
{f) sa plateasca taxele aferente pregatirii sportive la termenele si in conditiile prevazute de prezentul contract;}*
g) sa respecte toate celelalte norme ale regulamentelor sportive, precum si hotararile conducerii Clubului (unitatii de pregatire sportiva).
VI. Clauza de fidelitate
Dupa incheierea pregatirii sportive , cursantul se obliga sa se angajeze (sa activeze ) timp de 2 ani in cadrul Clubului ( unitatii de pregatire sportiva), la una dintre echipele acesteia,cu exceptia situatiei prevazute de art.V pct.2 lit.f.
In cursul acestei perioade(numita perioada de compensare si preemtiune), el nu poate trece la un alt club - amator sau profesionist - decat cu acordul Clubului(unitatii de pregatire sportiva.)-cu exceptia situatiei prevazute de art.V pct.2 lit.f.
...............................................................................................
Transferarea sportivului-cursant se face in conditiile Codului Civil , legislatiei muncii si/sau potrivit regulamentelor sportive din ramura.
In cazul in care in aceasta perioada sportivul(jucatorul) nu respecta prevederile prezentului contract de pregatire sportiva, trebuie sa restituie Clubului (unitatii de pregatire sportiva) toate cheltuielile efectuate cu pregatirea sa, proportional cu timpul ramas neservit in cadrul acestuia.De asemenea sportivul-jucator va plati clubului ca desagubire  valoarea primei de transfer ,care ar fi revenit  clubului in cazul unui transfer.
Dupa expirarea acestei perioade sportivul (jucatorul ) devine" liber de contract" , putand adera liber si fara obligatii la alt Club.
VII. Modificarea contractului
Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris, de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.
Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile codului civil ,legislatiei muncii si/sau ale regulamentelor sportive de ramura.
VIII. Litigii
Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea cailor amiabile si a tuturor mijloacelor oferite de jurisdictia sportiva de ramura.
IX. Clauze finale
Prezentul contract, impreuna cu actele aditionale si/sau anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul lui, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea.
Prezentul contract de pregatire sportiva a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Clubul (unitatea de pregatire sportiva),                                                           Sportiv Cursant,
.......................... ...........
Tutore,Parinte                                                                                                 Impresar sportiv
...........  

vineri, 18 februarie 2011

CONTRACT DE INCHIRIERE

CONTRACT DE INCHIRIERE -SPATIU COMERCIAL


Prezentul contract s-a incheiat intre:
1. Dl./D-na. ..................., domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., reprezentata prin ................................................, in calitate de PROPRIETAR(LOCATOR ) numit in continuare LOCATOR, pe de o parte,
si
2.S.C.................................................................................................. cu sediul in Bucuresti, str........................................................................................................nr.............., sector ............, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, sub nr. J40/...................../....................., telefon/fax: .........................................., cod fiscal (cod unic de inregistrare) R ............................................, avand contul nr. .............................................................................................................. deschis la banca .....................................................................,sucursala/filiala................................................ reprezentata prin ............................................., in calitate de LOCATAR (CHIRIAS) numit in continuare LOCATAR, pe de alta parte,

au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii.

ARTICOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Locatorul inchiriaza, iar locatarul ia in chirie un spatiu comercial situat in ......................., format din spatiu in suprafata de 50 m2 , denumit in continuare “spatiul inchiriat”, identificat conform schitei atasate ce se constituie Anexa 1 la prezentul contract.
Destinatia spatiului inchiriat este desfasurarea unei activitati de __________________________.
ARTICOLUL 2. DURATA DE INCHIRIERE
Contractul de inchiriere este consimtit si acceptat pe o durata de 12 luni, incepand din 00.02.2011
Contractul de inchiriere poate fi reinnoit prin act aditional semnat de ambele parti,dupa renegocierea pretului chiriei.
Intentia de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel putin 30 zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.

ARTICOLUL 3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile LOCATARULUI
Sa foloseasca ............................potrivit destinatiei prevazute in contract. Locatarul va avea obligatia de a comunica Locatorului lista exacta si datele personale ale persoanelor ce vor lucra in spatiul inchiriat si va trebui sa comunice imediat Locatarului orice modificare intervenita in aceasta lista.
Sa preia spatiul inchiriat pana cel tarziu la data de 00.02.2011 pentru efectuarea amenajarilor necesare in baza unui proces verbal de predare-primire. Procesul verbal de predare–primire se constituie ca Anexa 2 la prezentul contract.
Sa informeze imediat pe Locator asupra oricaror accidente si stricaciuni care s-au produs in spatiul inchiriat.Locatarul va realiza toate reparatiile curente inclusiv cele datorate comportamentului necorespunzator al oaspetilor sau clientilor sai.
Sa respecte normele P.S.I.
Sa efectueze platile prevazute in conditiile si la termenele stabilite in prezentul contract. Se accepta o depasire a termenului scadent cu 5 zile lucratoare, perioada pentru care se vor percepe penalitati specificate in art. 6.3.1
Locatarul are dreptul sa monteze firme, embleme sau alte mijloace de publicitate proprii pe fatada spatiului inchiriat, cu conditia obtinerii in prealabil a autorizatiilor necesare.
Sa mentina curatenia si intretinerea si sa efectueze reparatiile curente necesare in spatiul inchiriat.
Sa efectueze o activitate comerciala civilizata fara a deranja in mod evident si repetat ceilalti ocupanti ce se afla in imobilul , in care se gaseste spatiul inchiriat.
Sa nu afecteze si sa nu blocheze in nici un fel, .............................in care se afla spatiul inchiriat.
Sa amenajeze spatiul inchiriat conform specificului activitatii. Amenajarea cu echipamente si mobilier se va executa de catre Locatar fara afecta strucura de rezistenta a imobilului in care se afla spatiul de inchiriat.
Sa nu schimbe destinatia spatiului inchiriat.
.....................................................................................................................................................
Sa respecte normele in vigoare privind .......................................................................................
Sa obtina toate autorizatiile legale de functionare de la autoritatile locale, necesare desfasurarii unei activitati conform destinatiei spatiului inchiriat.
Locatarul se obliga sa predea spatiul inchiriat la terminarea sau rezilierea contractului de inchiriere in buna stare de functionare, tinandu-se cont de uzura normala.
Locatarul se obliga sa plateasca chiria lunara si cheltuielile locative aferente spatiului inchiriat
Locatarul se obliga sa-si asigure paza spatiul inchiriat.

3.2. Obligatiile LOCATORULUI.....................