vineri, 18 februarie 2011

CONTRACT DE INCHIRIERE

CONTRACT DE INCHIRIERE -SPATIU COMERCIAL


Prezentul contract s-a incheiat intre:
1. Dl./D-na. ..................., domiciliat în ..............., str. .........., nr. ....., cetăţean român, identificat cu B.I. seria .... nr. ..........., reprezentata prin ................................................, in calitate de PROPRIETAR(LOCATOR ) numit in continuare LOCATOR, pe de o parte,
si
2.S.C.................................................................................................. cu sediul in Bucuresti, str........................................................................................................nr.............., sector ............, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti, sub nr. J40/...................../....................., telefon/fax: .........................................., cod fiscal (cod unic de inregistrare) R ............................................, avand contul nr. .............................................................................................................. deschis la banca .....................................................................,sucursala/filiala................................................ reprezentata prin ............................................., in calitate de LOCATAR (CHIRIAS) numit in continuare LOCATAR, pe de alta parte,

au convenit incheierea prezentului contract in urmatoarele conditii.

ARTICOLUL 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Locatorul inchiriaza, iar locatarul ia in chirie un spatiu comercial situat in ......................., format din spatiu in suprafata de 50 m2 , denumit in continuare “spatiul inchiriat”, identificat conform schitei atasate ce se constituie Anexa 1 la prezentul contract.
Destinatia spatiului inchiriat este desfasurarea unei activitati de __________________________.
ARTICOLUL 2. DURATA DE INCHIRIERE
Contractul de inchiriere este consimtit si acceptat pe o durata de 12 luni, incepand din 00.02.2011
Contractul de inchiriere poate fi reinnoit prin act aditional semnat de ambele parti,dupa renegocierea pretului chiriei.
Intentia de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel putin 30 zile inainte de expirarea duratei de inchiriere.

ARTICOLUL 3. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Obligatiile LOCATARULUI
Sa foloseasca ............................potrivit destinatiei prevazute in contract. Locatarul va avea obligatia de a comunica Locatorului lista exacta si datele personale ale persoanelor ce vor lucra in spatiul inchiriat si va trebui sa comunice imediat Locatarului orice modificare intervenita in aceasta lista.
Sa preia spatiul inchiriat pana cel tarziu la data de 00.02.2011 pentru efectuarea amenajarilor necesare in baza unui proces verbal de predare-primire. Procesul verbal de predare–primire se constituie ca Anexa 2 la prezentul contract.
Sa informeze imediat pe Locator asupra oricaror accidente si stricaciuni care s-au produs in spatiul inchiriat.Locatarul va realiza toate reparatiile curente inclusiv cele datorate comportamentului necorespunzator al oaspetilor sau clientilor sai.
Sa respecte normele P.S.I.
Sa efectueze platile prevazute in conditiile si la termenele stabilite in prezentul contract. Se accepta o depasire a termenului scadent cu 5 zile lucratoare, perioada pentru care se vor percepe penalitati specificate in art. 6.3.1
Locatarul are dreptul sa monteze firme, embleme sau alte mijloace de publicitate proprii pe fatada spatiului inchiriat, cu conditia obtinerii in prealabil a autorizatiilor necesare.
Sa mentina curatenia si intretinerea si sa efectueze reparatiile curente necesare in spatiul inchiriat.
Sa efectueze o activitate comerciala civilizata fara a deranja in mod evident si repetat ceilalti ocupanti ce se afla in imobilul , in care se gaseste spatiul inchiriat.
Sa nu afecteze si sa nu blocheze in nici un fel, .............................in care se afla spatiul inchiriat.
Sa amenajeze spatiul inchiriat conform specificului activitatii. Amenajarea cu echipamente si mobilier se va executa de catre Locatar fara afecta strucura de rezistenta a imobilului in care se afla spatiul de inchiriat.
Sa nu schimbe destinatia spatiului inchiriat.
.....................................................................................................................................................
Sa respecte normele in vigoare privind .......................................................................................
Sa obtina toate autorizatiile legale de functionare de la autoritatile locale, necesare desfasurarii unei activitati conform destinatiei spatiului inchiriat.
Locatarul se obliga sa predea spatiul inchiriat la terminarea sau rezilierea contractului de inchiriere in buna stare de functionare, tinandu-se cont de uzura normala.
Locatarul se obliga sa plateasca chiria lunara si cheltuielile locative aferente spatiului inchiriat
Locatarul se obliga sa-si asigure paza spatiul inchiriat.

3.2. Obligatiile LOCATORULUI.....................