marți, 19 iulie 2011

CONTRACT DE TRAINING SI PREGATIRE SPORTIVA

Contract de training si pregatire sportiva

Incheiat intre:
I. Partile contractante
1.Clubul Sportiv ........................, cu sediul in .............., str. ............., nr. ..., inregistrat la ..................., prin Sentinta civila nr. ......, din .......... a ................, reprezentat de ................., avand functia de ..............., in calitate de unitate de pregatire sportiva, denumita in continuare Club , pe de o parte,
si
2........................................, nascut(a) la data de ............., in localitatea ..............., fiul/fiica lui ............... si al/a ................., cu domiciliul in ............., str. ............, nr. ..., posesor al C.I. seria ..., nr. ..........., eliberat de ........................, la data de ............., cod numeric personal ...................., cu incuviintarea ..........................., in calitate de ......................., conform ..........................., autentificat de ............... sub nr. ......... din ............., care face parte integranta din prezentul contract, in calitate de sportiv cursant, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de training si pregatire sportiva, in urmatoarele conditii :
II. Obiectul contractului
Obiectul contractului il constituie pregatirea si trainingul sportiv al cursantului de catre Clubul (unitatea de pregatire sportiva) pentru obtinerea de performanta sportiva in domeniul..............
III. Durata contractului
Contractul se incheie pe o durata de ................., adica incepand de la data de ................ si pana la data de ................
IV. Pretul contractului
Pretul contractului este de .................... lei, reprezentand contravaloarea taxelor si cheltuielilor pentru pregatirea si trainingul sportiv al cursantului .............................................
Plata taxelor se va face esalonat, astfel: ...........................................................
V. Drepturi si obligatii
pct.1.Clubul(unitatea de pregatire sportiva) se obliga:
a) sa asigure personalul de specialitate necesar (antrenori, medici, masori si alt personal calificat, de specialitate) unei bune invatari si pregatiri a cursantului pentru practicarea sportului .......................................;
b) sa puna la dispozitia cursantului echipamentul adecvat de antrenament si competitie, precum si alte materiale necesare instruirii si pregatirii sportive;
c) sa asigure terenuri sau/si sali de pregatire/antrenament, precum si vestiare, sali de recuperare si alte anexe necesare;
d) sa organizeze cantonamente, tabere si alte forme de pregatire intensiva, in vederea ameliorarii continue a pregatirii cursantului;
e) sa utilizeze, daca este cazul, cursantul in competitii, potrivit pregatirii, aptitudinilor si formei sale sportive;
f) sa asigure, in tot cursul procesului de pregatire si antrenament si al competitiilor, precum si in afara lor, asistenta medicala gratuita prin medici si personal auxiliar, ca si prin unitati sanitare de specialitate;
g) sa sprijine cursantul in activitatea de pregatire sportiva, prin supravegherea modului cum urmeaza cursurile si se pregateste, prin acordarea gratuita de manuale si rechizite scolare si alte facilitati;
h) sa-i asigure cursantului toate drepturile ce i se cuvin in calitate de jucator amator, in conformitate cu normele interne si internationale in vigoare, adica sa suporte din bugetul sau:
- cheltuielile de transport, subzistenta si cazare, in legatura cu partidele disputate de echipa sa;
- cheltuielile cu echipamentul de pregatire/antrenament, de joc si, daca este cazul, de reprezentare;
- primele de asigurare de accidente si viata.
.............................................................................................................................................
pct.2. Sportivul-cursant se obliga:
a) sa respecte programul de pregatire si antrenament stabilit de conducerea unitatii de pregatire sportiva;
b) sa participe la jocurile publice (amicale sau oficiale) ale echipei la care are drept de joc, in functie de valoarea, pregatirea si forma sa sportiva, precum si de necesitatile clubului;
c) sa respecte statutele, regulamentele, hotararilesi deciziile organelor de conducere ale activitatii fotbalistice;
d) sa indeplineasca cerintele regulamentelor de organizare si functionare si de ordine interioara ale unitatii de pregatire sportiva;
e) sa dea dovada de cinste si corectitudine, sa respecte regulile "fair-play"-ului;
{f) sa plateasca taxele aferente pregatirii sportive la termenele si in conditiile prevazute de prezentul contract;}*
g) sa respecte toate celelalte norme ale regulamentelor sportive, precum si hotararile conducerii Clubului (unitatii de pregatire sportiva).
VI. Clauza de fidelitate
Dupa incheierea pregatirii sportive , cursantul se obliga sa se angajeze (sa activeze ) timp de 2 ani in cadrul Clubului ( unitatii de pregatire sportiva), la una dintre echipele acesteia,cu exceptia situatiei prevazute de art.V pct.2 lit.f.
In cursul acestei perioade(numita perioada de compensare si preemtiune), el nu poate trece la un alt club - amator sau profesionist - decat cu acordul Clubului(unitatii de pregatire sportiva.)-cu exceptia situatiei prevazute de art.V pct.2 lit.f.
...............................................................................................
Transferarea sportivului-cursant se face in conditiile Codului Civil , legislatiei muncii si/sau potrivit regulamentelor sportive din ramura.
In cazul in care in aceasta perioada sportivul(jucatorul) nu respecta prevederile prezentului contract de pregatire sportiva, trebuie sa restituie Clubului (unitatii de pregatire sportiva) toate cheltuielile efectuate cu pregatirea sa, proportional cu timpul ramas neservit in cadrul acestuia.De asemenea sportivul-jucator va plati clubului ca desagubire  valoarea primei de transfer ,care ar fi revenit  clubului in cazul unui transfer.
Dupa expirarea acestei perioade sportivul (jucatorul ) devine" liber de contract" , putand adera liber si fara obligatii la alt Club.
VII. Modificarea contractului
Modificarea, completarea si revocarea unor clauze prevazute de prezentul contract produc efecte numai cu acordul dat in scris, de cele doua parti, prin act aditional la prezentul contract.
Prezentul contract inceteaza in modurile si in conditiile codului civil ,legislatiei muncii si/sau ale regulamentelor sportive de ramura.
VIII. Litigii
Partile se obliga sa nu defere nici un litigiu instantelor judecatoresti decat dupa epuizarea cailor amiabile si a tuturor mijloacelor oferite de jurisdictia sportiva de ramura.
IX. Clauze finale
Prezentul contract, impreuna cu actele aditionale si/sau anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul lui, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea.
Prezentul contract de pregatire sportiva a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Clubul (unitatea de pregatire sportiva),                                                           Sportiv Cursant,
.......................... ...........
Tutore,Parinte                                                                                                 Impresar sportiv
...........