miercuri, 15 decembrie 2010

CONTRACT DE COMODAT (IMPRUMUT DE FOLOSINTA CU TITLU GRATUIT)

1.PARTILE

Intre:
1. …………………………………..,cu sediul in Bucuresti ,sector......., Str................nr…..,in calitate de comodant,reprezentata de Dl. Dir. ……………………
si
2. ............................................cu sediul in...........................................................
in calitate de comodatar,reprezentata de dl...............................................,a intervenit prezentul contract de comodat in urmatoarele conditii : 
 
2.OBIECTUL CONTRACTULUI . DESCRIEREA ECHIPAMENTULUI 
 
> Comodantul imprumuta spre folosinta comodatarului urmatorul echipament compus din:....................................................................................

3.TERMENUL

> Imprumutul de folosinta se face pe o perioada de 5 ani de la data inchierea prezentului contract .
> In conformitate cu art.1572 din Codul Civil,comodantul isi rezerva dreptul de a schimba forma contractului sau de a rezilia prezentul contract inainte de termenul convenit de 5 ani. 
 
4.PROPRIETATEA
> Comodantul pastreaza proprietatea asupra echipamentului imprumutat , precum si asupra fiecarei modificari sau imbunatatiri aduse echipamentului.

5.INTRETINEREA.GARANTIE.SERVICE.

> Comodatarul va suporta cheltuielile de folosinta, intretinere si reparatii.
> Comodatarul nu va fi raspunzator de uzura datorata de folosirea normala a echipamentului si nici de deprecierea valorii acestuia .
> Echipamentul dat in folosinta este nou si beneficiaza de garantie si service pe o perioada de 1-3 ani,acordat de furnizorul de echipament ______________________
> Daca echipamentul este furat,pierdut sau deteriorat ireparabil,comodatarul trebuie sa plateasca proprietarului valoarea echipamentului deteriorat,devenind dupa plata, proprietarul acestuia ..

6.ALTE CLAUZE

> Comodantul va livra echipamentul comodatarului direct prin intermediul furnizorului-___________________________
> Partile vor putea modifica sau completa prezentul contract prin act aditional.
> Prezentul contract este supus prevederilor art.1560-1575 din Codul Civil.
> Divergentele contractuale nerezolvate pe cale amiabila de catre parti vor fi supuse spre solutionare instantelor judecatoresti de la sediul comodantului.
> Prezentul contract a fost redactat in 3 exemplare.
Data_____________


COMODANT                                               COMODATAR


AM PREDAT                                                  AM PRIMIT