luni, 6 decembrie 2010

ANTECONTRACT DE VANZARE CUMPARARE APARTAMENT

Antecontract de vanzare-cumparare

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ........................................................................................ cu domiciliul in ................................................................,
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............, avand actul de identitate seria ....... numarul ..............., eliberat de ..................., la data de ................., codul numeric personal ................., in calitate de promitent-vanzator

si
1.2. ................................................................. cu domiciliul in ..................................................,
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ....................................., avand actul de identitate seria ......, numarul ..............., eliberat de ..................., la data de ................., codul numeric personal .............................., in calitate de promitent-cumparator
au convenit sa incheie prezentul
antecontract de vanzare-cumparare in urmatoarele conditii:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Promitentul-vanzator se obliga sa vanda promitentului-cumparator apartamentul nr. ...........situat in ..................., str. ................... nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj ....., judetul/sectorul .............................., avand numarul cadastral ..............................., transcris sub nr. ...................... din .................., la Judecatoria ....................., compus din (localitatea)
....... camere de locuit si dependinte (bucatarie, vestibul, baie, hol,  WC de serviciu, balcon, logie,boxa subsol etc.) cu o suprafata totala utila de ....... mp, reprezentand ...% din imobil, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, care prin destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor in cota indiviza de .....%, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de ...... mp atribuit pe toata durata existentei constructiei.

2.2. Totodata, promitentul-vanzator se obliga sa transmita si postul telefonic instalat in apartamentul sus-mentionat, cu numarul de apel ............................................,contractele de cablu,internet ..... .
2.3. Promitentul-vanzator detine apartamentul prin........