marți, 4 ianuarie 2011

CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE


CONTRACT DE ASOCIERE IN PARTICIPATIUNE


Partile contractante :

1. S.C._______________________. cu sediul in Bucuresti, Str.________________, sc._ et._, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ________________cod unic R........................, cont bancar …, deschis la …, reprezentata de dl____________, Administrator, in calitate de “ASOCIAT 1”
si
2. s.c. …………………………. S.R.L. cu sediul in ………………, ……………………………………, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ………………………, cod unic ………, cont bancar …, deschis la …, reprezentata de dl , in calitate de “ASOCIAT 2”.

DISPOZITII GENERALE

Partile convin incheierea prezentului contract de asociere in participatiune in conformitate cu dispozitiile art. 251-256 din Codul Comercial, art. 942 si urmatoarele din Codul Civil.
Asocierea in participatiune, creata de parti, este o asociatie independenta, fara personalitate juridica, fiecare parte asociata pastrandu-si integral autoritatea functionala, juridica si financiara.
In cadrul asociatiei fiecare asociat contracteaza in numele sau personal si este singurul care-si asuma drepturi si obligatii. In relatiile cu tertii obligatiile contractuale revin partii care si le-a asumat.
 

ART.1 OBIECTUL CONTRACTULUI......