sâmbătă, 13 noiembrie 2010

Antecontract de vanzare-cumparare (var.2-teren)

Antecontract de vanzare-cumparare
(var.2-teren)

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. ........................................................................................ cu domiciliul in ................................................................,
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............, avand actul de identitate seria ....... numarul ..............., eliberat de ..................., la data de ................., codul numeric personal ................., in calitate de vanzator

si
1.2. ................................................................. cu domiciliul in ..................................................,
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ....................................., avand actul de identitate seria ......, numarul ..............., eliberat de ..................., la data de ................., codul numeric personal .............................., in calitate de cumparator

au convenit sa incheie prezentul antecontract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Vanzatori se obliga sa vanda Cumparatorilor un teren in suprafata de ........ m.p. .situat in com. ................................... judetul IALOMITA ,
2.2.Vanzători sant proprietarii in indiviziune a  terenului  în suprafaţă de .............. mp,  conform Titlului de Proprietate nr................................................. eliberat de Prefectura jud.Ialomita si certificatului de mostenitor nr.1....................................... eliberat de Biroul Notarului Public ............................................ din municipiul Urziceni ,jud.Ialomita.
2.2. Terenul se invecineaza la Nord cu drumul comunal,avand o deschidere de 25 m.l;la Vest cu ....................... -20 m.l.;la Sud cu ........................................................... -35 m.l. si la Est cu ............................................................ -24 m.l. conf.schita anexata.
2.3. Pe terenul supus vanzarii se afla edificat un imobil compus din 3(trei )camere ,baie,in suprafata totala de 65 m.p. /amprenta la sol ,pe structura de lemn cu pod mansardabil,proprietatea cumparatorilor ..........................................................................,construit de acestia cu acordul prealabil al lui ....................................................................... .